Krismas Carol … Ka Ngai Mang E!

 Krismas Carol … Ka Ngai Mang E!

- Zirsangkima

Kan rual ú… a! Kan nu leh pate pawh an ni ang; tûn ang hunah hian, zàn inkhâwm bàn hnua zai khâwm bàn leh hnu fé, zan reiah, mi In kawtah, Mas hla sa-in an va zai vawl vawl ngawt zêl—an Carol a ni. Kei takngial paw’n chungtiang hun chu ka tem ve hman. Mi pawisa an va díl a ni ngawt lo a, mi mutui lai an va tháwng harh satliah pawh a ni ngawr ngawr lo; Mas boruakin a ken tel ve hrim hrim a ni—chutia zàn khaw vâwt hnuaia Carol chu.

Thuamhnaw lum ber ber an inhâk thuah ùl ang a; chûng chungah chuan shawl an bât thup bawk ang. A thenin lukhum lum te pawh an khum bawk ang. Chu chu, ‘tùr a ni,’ tih awm miah lo a, an ‘dress code’ ve hrim hrim a ni. Mipa thenkhat, lactogen búr chhia hmanga Sikri siamchawp khai, chûngho zíngah chuan i hmu mai thei. Nula in an Sikri siamchawp chu a aipui ngei ang. Mak ti suh, khua a vâwt êm alãwm. An tawng mai pawh ni lo, an zai pawh a khûk vung vung theih hi! Vawt mah se, vawt ti an ang lo, hrehawm pawh an ti miah lo!

Tu emaw te bathlàrah, thãwm dìm takin an ding thap ang. Tingtang pú-in aw then khûk kharh kharh pahin F key a’n perh ri thuai ang a. ‘Bethlehem mual tlai tla êng,’ a’n la ang a, an sa rual ta thap thap ang. A thunawnah a air lamin, ‘…chu ngai r’u…’ an tih zawh rualin a bass lamin an lo ‘…ngai r’u’ khu ve luih luih ang. A cháng thumna leh a thunawn tàwpna ber an sak zawh tawh hnuah, nawn tùr tih vàng ni miah loin, a alto sa senior tawh, a bass sa zawng zawng pawh ngam vek, la nula tlat si chuan, ‘Sual bawih, riangvai, saltángte leh …’ tiin inthlahrung map loin a cháng hnihna a rawn nawn ang. Tu ma’n ning hmél pu miah loin, a hma aia tuiin an sa nawn leh ang … an sa zo leh ta.

An sak zawh rualin kawngkapui a ri kharh kharh ang. In neitute nupa chu, By Air Mail envelope kengin an lo chhuak. Làwm thu an sawi chiam hnuah, ‘Thimin lei a tuam laiin …’ tih kha min han sak sak leh hrãm teh u khai. Nangni anga zai thiamin In sak kan hriat hma chu in kal thei lo ang,’ tiin an Masi hla duh an rawn thlang ve leh ang. Tingtang tumtu bawk chuan eng dang sawi set set loin, A key a’n perh ri leh thawt ang a. A aw chu a pàwr mah mah em aw … tih lam tùrin, pàwr tak maiin a’n la leh chawm ang a. Mi dang zawngin phûr fahranin an lo zàwm ang. Hla hriltu a au leh lauh lauh ang a. Tui taka an sak zawh hnuah By Air Mail envelope chu an inhlàn ang

Chûng zàn zaipáwlte chu an kal zêl a. Mi bathlàrah chauh lo pawh, kawngdungah pawh an zai phei zêl … zàn chu vâwt hle mah se, vawt ti an awm lo niin a lang. ‘An inzái lum a ni ang,’ han ti ngawt dáwn ila, inzài lum hi har deuh mai a nia—páwn khaw vawt hnuaiah ngat phei chuan!

Chuti chuan an kal zêl a. Carol-na tùra an lo ruat sa, In tàwpna an thlen meuh chuan sana paw’n zíng dár hnih a hnaih hial tawh thin!

Chutianga zàna Carol chuan a ni, rual úte leh kan nu leh paten Krismas an lo hmuah thin ni. Chutianga zàna Carol thãwm chu, véng thenawm atang paw’n rimawi sawi hleih theih loh a tling thin a; tape recorder-a Mas hla ring deuha zaitír aiin a lêt zà-in a mawi zâwk thin! Rizai lum hnuai atanga, ‘Kan kawtah hian rawn Carol ve se aw…’ tih vawng vawng loh theih lohna tham a tling thin!

Khâng hunte kha an liam ta! Khâng rîte kha a mawi a, a lunglèn thlâk a, a ngaihnawmin a va ngaihawm vawng vawng si êm! Khâng Carol hunte kha, vawiin thalaite tan chuan ‘thawnthu’ mai an chang zo ta!

Kan Vawiin khawvêlah chuan, ‘Lal Isua hi a piang leh ta lo emaw ni chu aw…’ tih vawng vawngna tham tùr khawpin rual úte bengah chuan Mas thãwm a reh zo a! Carol thãwm chu thàwm dangin a luah zo ta a, lènkhâwm In a ruak zo ta bawk! Mitthi vui ang chauhin an zai ve tleng tleng chauh a. Solfa hla sak ve tum paw’n, sír khata lo tenor vawng vawng tùr pawh kan awm ta lo hial! Mahni tlei tleiin kan tlei a; pakhat tê tê hian kan mal tlei a; phone nèn Mas kan hmuak ta!

Lo Carol thin te, zàna a páwl ang zawng kher pawh ni loa, thianzaho a Mas hla saa lungawina lo chang thinte tán chuan, lung a léng lo thei lo a nih hi!

Comments

Popular News (Last 30 Days)

Vawiin-ah HSLC result

Vawiin-ah HSSLC Exam result